۲۲  چاپ
تاریخ : 1387,05,02

به سیبی سنگ زدم

سرش را

دربین دستان سبزش گرفت....

 

وچیزی نگفت.