چاپ
تاریخ : 1388,12,02

 

بر گی سبز 

پیچیده درخمی نبودن ات. 

تو،که بهاری نداشتی

بگو:ماجرا، ازچه قراراست!