چاپ
تاریخ : 1390,02,27
من به هندوکش باوردارم بی انکه به هیچ پستی بگویم تو بلندی .