...  چاپ
تاریخ : 1388,11,15

 

من وتو

سالها آتش گرفته ایم

بی آنکه گرم بگیریم!

 

 

 

 

.