۲۴  چاپ
تاریخ : 1387,05,12

پرندگان

از بیداد تفنگ گذشتند،

چشمه ها

ازجفای سنگ

تو

درگیرچه مانده ای

-ای دل ِ تنگ!